Binnen een overnametraject is het gebruikelijk dat er een externe financiering benodigd is om tot een bedrijfsovername te komen. Er zijn diverse financieringsmogelijkheden om dit te realiseren en in dit artikel staan we hier uitgebreid bij stil.

1. De bank

Het meest gebruikelijk is naar een bank te stappen voor een financiering om de bedrijfsovername te betalen. In vergelijking met andere financieringsmogelijkheden is het lenen via de bank meestal het voordeligst. Waar een bank bij een reguliere financiering ook de balansposities en zekerheden meeneemt in haar overwegingen, zijn bij een overnamefinanciering met name het toekomstperspectief van de nieuwe eigenaar en de onderneming van groot belang. De centrale vraag is: ‘Welke aflossingscapaciteiten heeft de onderneming in de nieuwe setting?’ Gelooft de bank in de ondernemer en ziet het perspectief in het businessmodel van de onderneming? Daarnaast zien wij tegenwoordig een toename van een sectorenbeleid binnen banken. Afhankelijk van de sector zijn er mogelijkheden. Dat ligt nu bijvoorbeeld in het retail- en horeca sector wat gecompliceerder.

Naast deze analyse kijkt de bank ook naar cijfermatige ratio’s: het vermogen, zekerheden en rentabiliteit. Goodwill wordt bij een overname van het eigen vermogen afgetrokken waardoor het vermogen vaak negatief is. Daarnaast zijn er vaak geen zekerheden bij overname financieringen. Als ondernemer kan het verschil gemaakt worden op het vlak van rentabiliteit. Dit gaat namelijk dieper in op de terugbetalingsmogelijkheden van de lening. Zodra een bank daar vertrouwen in heeft dan stijgt de kans dat de financieringsaanvraag goedgekeurd wordt. Zorg daarom voor een sterk businessplan met goede cijfermatige onderbouwing. Het is daarbij erg handig om een adviseur in te schakelen die daar een goede inschatting van kan maken en helpt bij het indienen van een financieringsaanvraag met een grote slagingskans. De juiste adviseur kent de ‘black box’ van de banken op dit gebied en weet daarom wat er wel en niet mogelijk is. Een realistische financieringsaanvraag richt zich vaak op tweeëneenhalf á drie keer het bedrijfsresultaat van de onderneming en heeft een gemiddelde looptijd van vijf jaar.

Banken worden in hun kredietverlening ‘geholpen’ door de overheid. Deze hulp kenmerkt zich doordat de overheid zich gedeeltelijk garant stelt voor verstrekte financieringen. Simpel gezegd; wanneer bedrijven wel voldoende kasstromen genereren maar onvoldoende zekerheden kunnen verstrekken aan de bank. De overheid vult dit zekerhedentekort aan middels bijvoorbeeld een BSK of GO-faciliteit.

2. De oud-eigenaar

In aanvang is het raadzaam voor een financiering altijd naar een bank te stappen. Stel dat het eigen vermogen en leningen vanuit de bank of vanuit directe omgeving niet toereikend zijn, dan kan de oud-eigenaar van de onderneming in de financiering betrokken worden. De oud-eigenaar verstrekt dan een achtergestelde lening aan de nieuwe eigenaar en de onderneming. Dit betekent dat de oud-eigenaar pas wordt afgelost nadat de bank volledig is terugbetaald. In de praktijk brengt deze achtergestelde lening een hogere rente met zich mee dan een lening vanuit de bank.

De bank ziet een financiering van de verkoper als een positieve ontwikkeling, gezien dit betekent dat de verkoper vertrouwen heeft in de nieuwe eigenaar. Het afsluiten van een achtergestelde lening met de verkoper leidt vaak tot een onderhandelingspunt in het overnametraject. Het is raadzaam de gemaakte afspraken en garanties expliciet op te nemen in de koopovereenkomst.

3. Friends, Family and Fools

Een andere vorm van financiering is door een lening te verkrijgen van vrienden of familie welke voldoende kapitaalkrachtig zijn. Het kan ontzettend waardevol zijn een lening dan wel investering vanuit deze kringen te ontvangen om bijvoorbeeld een onderneming te starten of te participeren in de onderneming waar u werkzaam bent. Wij zien deze vorm vaak terugkomen als aanvullende financiering in een totaal van financieringsvormen én zien deze vorm met regelmaat terug op het moment dat medewerkers deelnemen in een klein belang van een onderneming (de personeelsparticipatie).

4. Informele investeerders

Particuliere of informele investeerders zijn personen die investeren in de groeifase van een onderneming. Dit gaat vaak middels een lening of aandeleninvestering, of een combinatie daarvan. Bij, met name, de wat grotere overnames is het lastig tot een sluitende financiering te komen. Informal investors kunnen dan een welkome aanvulling c.q. sluitstuk vormen.

5. Crowdfunding

Een andere manier van financieren, welke de laatste jaren aan populariteit wint, is crowdfunding. Een crowdfunding-actie is gericht op het ophalen van leningen opgebracht door vele kleine geldverstrekkers. Adagium ziet echter in de praktijk dat deze manier van financieren nog nauwelijks wordt ingezet voor bedrijfsovernames. Wel verwachten wij dat dit in de nabije toekomst snel zal toenemen. Met name indien crowdfunding gecombineerd kan worden met markt-exposure, kan dit het businessmodel ondersteunen. Dan is crowdfunding niet enkel een financieringsvorm maar ook een marketing tool. Waar deze vorm vaak wat duurder is in vergelijking met andere financieringsvormen, kan dit elkaar wel ondersteunen.

Laat u bijstaan door een adviseur

Het is verstandig u door een ervaren adviseur bij te laten staan om de financieringsmogelijkheden in kaart te brengen en daarmee de kans te vergroten op een succesvolle en sluitende overnamefinanciering.